PL EN
Kurzętnik Nielbark
Numer oferty:
2014/01/17/2
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Kurzętnik
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Kurzętnik
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
produkcyjno-usługowej
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni ponad 7 hektarów objęte Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oferowane przez Gminę Kurzętnik zlokalizowane w Nielbarku objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowo-wytwórcze z dopuszczeniem usług.  

Teren inwestycyjny jest płaski i posiada dostęp do wody.

Gmina Kurzętnik jest w trakcie budowy dróg dojazdowych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace zostaną zakończone do 2015 r.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajdują się działki rolne i nieużytki, które w przyszłości mogą być wykorzystane jako tereny nierolnicze dające możliwość powiększenia oferowanego terenu inwestycyjnego.


Na terenie Gminy Kurzętnik dominują takie branże jak produkcja części z tworzyw sztucznych, transport-logistyka, mechanika pojazdowa, usługi ślusarskie oraz stolarskie oraz produkcja prefabrykatów betonowych.

Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego