PL EN
Zbiornik retencyjny Frombork
Numer oferty:
2016/02/26/01
Typ podmiotu:
Lokalizacja podmiotu:
Rodzaj działalności podmiotu:
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, warmińsko-mazurskie, Frombork
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
turystycznej i rekreacyjnej, gospodarka wodna
Preferowany odbiorca oferty sektora:
publicznego
Opis przedsięwzięcia
Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest budowa zapory czołowej oraz zbiornika retencyjnego na rzece Baudzie na terenie gm. Frombork.

Projektowana inwestycja oprócz tego, że jest niezbędna dla poprawy potrzeb magazynowania wód rzeki Baudy, w tym dla zabezpieczenia terenów wzdłuż rzeki przed powodzią, stwarza również szanse na restaurowanie Kanału Kopernika zgodnie z jego historyczną trasą, daje możliwość gospodarczego wykorzystania zbiornika (elektrownia wodna, hodowla ryb). Ponadto  budowa zbiornika retencyjnego podniesie walory krajobrazowe i estetyczne terenu przyległego.

13 stycznia 2015 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o nadaniu Fromborkowi oraz sołectwom Bogdany i Ronin statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej („Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork”).


Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego